‘थाहानगरले स्यानीटरी प्याड किन्यो, वितरण गरेको भरपाइ छैन’–महालेखा प्रतिवेदन

पालिका डायरी
२२ जेष्ठ २०८०

थाहा नगरपालिकाले पालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरुका छात्राहरुलाई वितरणका लागि खरिद गरेको स्यानीटरी प्याड वितरणको भरपाई नभएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनकुन विद्यालयलाई कति मात्रामा खरिद गरिएको हो लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको नपाइएको उल्लेख छ ।

पालिकाले कुल १६ लाख २२ हजार ४ सय १६ रुपियाँको स्यानीटरी प्याड खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
| आर्थिक वर्षको अन्ततिर खरिद गरिएको स्यानीटरी प्याडको आर्को आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० को माघ १७
गतेसम्म पनि भरपाइ पेश नभएको पाइएको महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख
गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया